Dienstenwijzer (versie 13-02-2018)

U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn.

In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

In deze dienstenwijzer informeren wij u over: 1) ons kantoor; 2) hoe en wanneer u ons kunt bereiken; 3) onze registratie bij/lidmaatschap van overkoepelende organisaties/instanties; 4) de producten en diensten die wij aan u leveren; 5) onze relatie met de verzekeraars; 6) wat wij van u verwachten; 7) hoe wij worden beloond; 8) welke klachtmogelijkheden u heeft.

1) Ons kantoor

De adresgegevens van ons kantoor zijn:

Gebr. Van Duin Hypotheek- en Pensioenadviseurs M. Danneels erf 73 2907 BD Capelle aan den IJssel

Wij zijn een relatief klein kantoor met jarenlange ervaring in de financiële dienst-verlening. In tegenstelling tot veel andere kantoren hebben wij geen groeiambities. Ons streven is aandacht en een optimale dienstverlening aan onze relaties te kunnen geven. Dit denken wij te bereiken door klein te blijven. Onze relaties worden niet van het kastje naar de muur gestuurd en u hebt met slechts 2 adviseurs te maken die voor al uw zaken aanspreekbaar zijn.

2) Hoe en wanneer kunt u ons bereiken?

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

Via de telefoon: 010-4585627
Via e-mail : gebr.van.duin@tip.nl

KvK nr: 256980

U bent ook van harte welkom op ons kantoor. Onze openingstijden zijn in principe van half negen ’s ochtends tot vijf uur ’s avonds van maandag tot en met vrijdag. Om er echter zeker van te zijn dat wij u persoonlijk te woord kunnen staan, kunt u het beste vooraf telefonisch een afspraak maken.

Buiten kantooruren kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat of ons berichten per e-mail. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

3) Registratie/lidmaatschap

Ons kantoor is aangesloten bij diverse organisaties en instanties. Deze bieden u een waarborg voor deskundige, integere en betrouwbare advisering.

Autoriteit Financiële Markten De Wet financiële dienstverlening stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. Daarnaast ook op het hebben van een klachtenregeling en een goede aansprakelijkheidsverzekering. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12002579. De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via www.afm.nl.

Nationaal Regime Voor zover er beleggingen in ons advies worden betrokken, anders dan een beleggingsverzekering, werken wij onder de reikwijdte van het Nationaal Regime.

Klachteninstituut Kifid Wij doen er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In eerste instantie proberen wij samen met u tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter niet in slagen en u vindt dat uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Kifid. Ons aansluitnummer bij het Klachteninstituut Kifid is: 300.000428. Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut vindt u via de website: www.kifid.nl

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Deze Stichting verstrekt de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), de opvolger van de vroegere Gemeente Garantie. Als (toekomstige) bezitter van een eigen woning kunt u onder voorwaarden voor een hypotheek onder condities NHG in aanmerking komen. Dit geeft onder andere een 0,2% tot 0,8% lagere rente, onder voorwaarden een tijdelijke bescherming bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en onder voorwaarden kwijtschelding van een restantschuld na gedwongen verkoop. Meer over deze stichting vindt u via de website: www.nhg.nl Ook hier kunt u op verzoek een brochure krijgen.

DAK Ons kantoor is aangesloten bij het DAK te De Meern. Dit is een inkooporganisatie en via hun kunnen wij zaken doen met een aantal banken en verzekeraars, waar wij zelf geen inschrijving bij hebben.

4) De producten en diensten die wij aan u bieden

Schadeverzekeringen Ons kantoor kan u prima van dienst zijn op het gebied van bemiddeling en advisering in schadeverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan auto-, woonhuis-, inboedel-, rechtsbijstand-, aansprakelijkheid- en reisverzekeringen. Wij bemiddelen in verzekeringsproducten die aansluiten op uw wensen en mogelijkheden. Uw belangen staan centraal en onze dienstverlening sluit hierop aan. Wij assisteren u waar nodig bij schadeafwikkeling. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen.

Levensverzekeringen Ons kantoor is bevoegd te adviseren en te bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw pensioen- of uw lijfrente-verzekering, maar ook aan de levensverzekeringen die zijn gekoppeld aan uw hypotheek. Ons kantoor wil uw financiële belangen optimaal behartigen. Om de door u gewenste financiële zekerheid te bereiken, adviseren wij u over de mogelijkheden en stellen wij voor u een evenwichtig pakket voorzieningen samen.

Hypotheken Ons kantoor heeft de bevoegdheid u te adviseren op het gebied van hypotheken. Wij nemen u het werk en de zorg uit handen bij het sluiten van een hypotheek op maat. Wij brengen uw financiële situatie in kaart en op basis daarvan brengen wij een hypotheekadvies uit. Vervolgens komen wij in overleg met u tot de aanvraag van een passende offerte. Ook wanneer de hypotheek eenmaal loopt, kunt u met uw vragen bij ons terecht.

Betalen en sparen Ons kantoor bemiddelt en adviseert ook op het gebied van sparen en betalen.

Consumptief krediet Tevens bemiddelen en adviseren wij op het gebied van kredieten en leningen.

Beleggen in fondsen Voor nieuwe relaties geldt dat wij deze doorverwijzen naar een gespecialiseerde instantie.

Aan berekeningen en voorstellen kunnen geen rechten worden ontleend. Het recht tot acceptatie en het stellen van voorwaarden en condities is altijd voorbehouden aan de gekozen marktpartij.

5) Onze relatie met verzekeraars, banken en andere financiële instellingen

Uit het grote aanbod van producten en aanbieders, maken wij een selectie van de verzekeraars/geldverstrekkers, waarmee wij zaken doen. Bij deze selectie kijken we ondermeer naar het specialisme waarin de betrokken aanbieder uitblinkt. Dat kan betekenen dat de verzekeraar in kwestie uitstekende voorwaarden hanteert in relatie tot de premiestelling. Maar wij betrekken ook andere belangrijke dienstverleningsaspecten van de verzekeraars in onze selectie. Op uw verzoek geven wij u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken (kunnen) doen.

Ons kantoor is adviesvrij. Wij hebben met geen enkele instelling de contractuele verplichting tot het onderbrengen van zaken. Daarnaast zijn wij volledig zelfstandig, geen andere partij heeft stemrecht of een aandeel in ons bedrijf.

6) Wat verwachten wij van u?

Bij alles wat u van ons vraagt, vragen wij van u dat u ons correct en volledig informeert. Wanneer u bepaalde gevraagde gegevens niet of niet juist invult, kan dit consequenties hebben voor de dekking en dus de eventuele (schade-)uitkering van de betreffende voorziening.

Ook is het van groot belang dat u bij een hypotheek, levensverzekering of andere toekomstvoorziening ervoor zorgt dat eventuele inkomensgegevens, gezondheids-gegevens en/of gegevens van het onderpand bij ons worden aangeleverd. Uiteraard helpen wij u hiermee en zullen u zonodig van dienst zijn met standaardinventarisatie formulieren. Tijdens de looptijd van de verzekering, de hypotheek en/of overige voorzieningen vragen wij u ons te informeren bij wijzigingen in uw (financiële) huishouding. Het is zelfs noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw (persoonlijke) situatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, echtscheiding, overlijden, etc.), wijzigingen in uw inkomenspositie, adreswijziging, verandering of aanvulling van de inboedel, verbouwing van de woning, andere werksituatie, etc.

Nadrukkelijk wijzen wij u op uw verantwoordelijkheid de bij een product geleverde voorwaarden dan wel andere belangrijke documenten goed tot u te nemen. Hierin staan onder andere uw verplichtingen (denk bijvoorbeeld aan tijdige premiebetaling / hoe te handelen bij een schade / uitsluitingen / enzovoort) opgenomen. Het niet voldoen aan een verplichting kan leiden tot bijvoorbeeld het weigeren van een schadevergoeding! Zijn de voorwaarden u niet duidelijk, schroom u dan niet om contact met ons op te nemen. Samen komen wij er wel uit!

7) Hoe worden wij beloond?

Beloning op basis van provisie

Provisie is de inkomstenbron die wij als adviseur van de verzekeraars en financiële instellingen, waarmee wij samenwerken, ontvangen voor onze bemiddeling en het onderhoud en beheer van uw voorzieningen. Voor sommige voorzieningen die u via ons afsluit, ontvangen wij provisie. Deze provisie is een percentage van de premie. Onze provisie is verrekend in de premie die u als klant betaalt. Door het provisiesysteem kunnen wij onze dienstverlening laagdrempelig houden. Pas als u een verzekering bij ons afsluit, betaalt u met de premie een vergoeding voor onze diensten. Wij berekenen dus geen extra kosten voor onze adviezen, ook niet tijdens de looptijd. Brengen wij wel kosten in rekening, dan heeft u hiervoor vooraf toestemming verleend en hebben wij u vooraf in kennis gesteld van de geschatte kosten. Wij geven u ook een gedetailleerde berekening van de gemaakte kosten. Wij mogen alleen provisie ontvangen op sommige schade- en zorgverzekeringen.

Beloning op basis van een uurtarief of een vast bedrag

Voor complexe producten, zoals een hypotheek, een levensverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering etc. brengen wij u onze kosten rechtstreeks in rekening. Wij hanteren een uurloon van E 100 inclusief eventuele BTW. Voor een groot aantal adviesdiensten werken wij met een vaste prijs. Onze prijslijst kunt u op verzoek per email aanvragen. Ook voor werkzaamheden waarbij geen product wordt gesloten, brengen wij een nota in rekening. Ook kunt u bij ons een serviceabonnement afsluiten. In een persoonlijk gesprek kunnen wij u dit toelichten.

8) Welke klachtmogelijkheid heeft u?

Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat we kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het hiervoor genoemde Klachteninstituut Verzekeringen of de Geschillencommissie Beroepscode Erkend Hypotheekadviseurs. Het Klachteninstituut dan wel de Geschillencommissie zal uw klacht verder in behandeling nemen.

De adresgegevens zijn:

Klachteninstituut Kifid Postbus 93257 2509 AG Den Haag telefoon: 0900-3552248 (E 0,10 per minuut) Internet: www.kifid.nl

Geschillencommissie Beroepscode Erkend Hypotheekadviseurs Postbus 3543 1001 AH Amsterdam telefoon: 020-4289573

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag, dat in een voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

Vragen?

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Hebt u nog vragen? Stel ze ons gerust!

Wij hopen u met deze dienstenwijzer een helder inzicht in onze wederzijdse belangen te hebben verschaft en spreken de hoop uit een langdurige financiële relatie met u aan te gaan. Mocht u echter toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan zijn wij te allen tijde bereid u nadere informatie te verschaffen.

Met vriendelijke groet, Rob en Thomas van Duin.

De inhoud van dit document kan in de toekomst wijzigen, u kunt aan de inhoud van dit document geen rechten ontlenen.